Atshushi Kasao, Hitoshi Akayama, Naoto Hikawa,
Mao Makino, & Yuichi Kobayashi

Mutually Quoted Algorithm 1 - Circle Face